Bor du uden for offentlig kloakeret område, vil din bolig typisk have en septik- eller trixtank, alternativt en samletank.

Samletanke indgår ikke i den kommunale tømningsordning.

 I Sorø området foretages den ordinære tømning i  maj/juni/juli  måned.

I Dianalund området foretages den ordinære tømning i  medio august md. – september md.

I Stenlille området foretages den ordinære tømning i  medio september md. – oktober md.

Ordinær tømningsuge (+/- 2 arbejdsdage)

Tømning udføres af leverandør FKS Slamson:

Tømningen foretages i år 2021 som tidligere år af FKS Slamson, Teknikervej 36, 5260 Odense S og kan kontaktes på tlf. 63 42 10 27 tlf. tid hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00  for nærmere oplysninger eller aftaler omkring tømningen mm.

Specielle opgaver udover tømningen, f.eks. spuling af rør, skal aftales og afregnes direkte med entreprenøren.

2 mdr. før tømningsperioden kan bundfældningstanken blive tømt, mod at borgeren betaler et ekstra tillæg uden for ruten i.h.t. Sorø Forsynings takstblad. Tømningen udelades hermed ved den ordinære rute.

FKS Slamson døgnvagt tlf. 64 42 10 82.

 

Sorø Forsyning tømmer hustanke 1 gang årligt:

Grundejeren har pligt til at lade hustanke på sin ejendom kontrollere og tømme ved Sorø Forsynings foranstaltning 1 gang om året, efter de af Sorø kommunes fastsatte retningslinier. Grundejeren har pligt til at anvise beliggenheden af hustanke.

Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for i henhold til gældende love og bestemmelser at sikre, at hustankene fungerer miljømæssigt forsvarligt.

 1. gangs tømning:

Ekstra ordinære tømninger af hustanke, når der er behov for det. Det vil sige at 2. gangs tømning rekvireres efter eget valg af hos slamsugerfirma og betales for egen regning.

 

I henhold til Sorø kommunes ”Regulativ for tømningsordning” er grundejeren, som er omfattet af ordningen, forpligtet til at:

 • Sørge for fri adgang til sine hustanke og sørge for at området omkring tankene er ryddet således, at tømningen kan foretages uhindret.
 • Sørge for passende beskæring m.v. ved adgangsveje. Der skal minimum være en frihøjde på 420 cm i hele kørebanens bredde.
 • Sørge for at tankens dæksel er synlig i terræn-niveau, dækslet skal kunne ses og fx sætte en stolpe el.lign., der viser hvor tanken er. Dækslet skal være let aftageligt, så entreprenøren med almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og på plads igen.
 • Der flyttes ikke blomsterkrukker el. lign.
 • Vådservietter, klude i tanken – kan ikke tømmes ved den ordinære rute med KSA-bilen.
 • Hvis dækslet er låst med skruer eller bolte, skal disse afmonteres inden tømning.
 • Dækslet må som udgangspunkt ikke veje mere end 30 kg, og skal kunne håndteres efter de til enhver tid gældende krav fra Arbejdstilsynet. Et betondæksel der er 75 cm i diameter og 5 cm tykt vejer 62 kg.

Ved anlæg af nye tanke må vægten af tankdæksel ikke overstige 30 kg.

Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt ovenstående forhold ikke overholdes, vil grundejeren blive faktureret for en ”forgæves kørsel” på kr. 393,75 og ”for tungt dæksel” en fakturering på kr. 456,25. Priser er incl. moms.

 

Betaling for en ”forgæves kørsel” og ”tungt dæksel” vil blive opkrævet på årsafregningen der udsendes i februar md. 2022 fra Sorø Forsyning.

Dette fremgår af Sorø kommunes ”Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke”.

 

Yderligere information:

 Annoncering:

Der vil blive annonceret ca. 14 dage før tømningstidspunktet i Sorø Avis

Sorø Forsynings hjemmeside vil blive opdateret med de ordinære ugetømninger ca. 14 dage før i det pågældende år.

 

Kvittering for udført tømning sendes som en sms til din mobil.

Du kan også modtage en e-mail. Under ”Få en SMS-varsling 1 uge før tømning/Ret og tilføj dit mobil nr/Åbn tilmeld i nyt vindue. Her skal indtastes koden, der står på kvitteringen/Attesten – udfyld e-mail adressen i skemaet.

Modtaget kvittering/attest efter tømning skal indeholde følgende

 • Dato for udførsel af tømning
 • Tømningsadresse
 • Beskrivelse af eventuelle fejl og mangler på tankanlægget.
 • Leverandørens adresse og telefonnr.

 

Opsamlingsrute for forgæves kørsel:

På de ejendomme, hvor der har været en forgæves kørsel, vil der blive foretaget en opsamlingsrute.

Ca. 14 dage efter den forgæves kørsel vil der blive sendt en sms til borgeren vedr. tidsrum for uge for tømningen.

Eventuelle yderligere spørgsmål om tømningsordningen kan rettes til Sorø Forsyning, tlf. Annelise Dysgaard på tlf. 57 87 08 70  e-mail: adj@soroeforsyning.dk eller Kurt Hansen tlf. 57 87 08 50 email: kah@soroeforsyning.dk.

 

 

 

Skip to content