Generel information

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Sorø Vand A/S er et 100 % kommunalt ejet vandforsyningsselskab som en del af Sorø Forsyning.

Vi ilter og filtrerer grundvandet

Det grundvand, vi pumper op er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af metan, svovlbrinte, jern og mangan.

Alle lovpligtige analyser indberettes i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand (Jupiter)

Grundvandskvalitet

Vandkvaliteten i hver boring kontrolleres hver 3. år efter drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8.

Drikkevandskvaliteten kontrolleres hos forbrugerne med den frekvens der er fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen.

Gruppe A parametre 10 gange pr år.

Gruppe B parametre 2 gange pr år.

En nærmere beskrivelse af hvilke stoffer der analyseres for, fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen

Naturligt kemisk indhold

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Naturligt indhold af bakterier

Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Det er kun, hvis der sker en forurening f.eks. med overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå en sundhedsrisiko.

Miljøfremmede stoffer

Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer kan fx være sprøjtemidler (pesticider), ftalater, eller klorerede opløsningsmidler. Derfor analyseres grundvand og drikkevand for en lang række miljøfremmede stoffer.

Udvalgte parametre fra 2019

Hårdhed temmelig hård svarende til hårdhedsgrad 18 dH.

Jern mellem 0,01 og 0,066 mg/liter

Mangan mindre end 0,002 mg/liter, der er grænsen for hvad der kan måles.

Mikrobiologisk kvalitet måles som en ”tapprøve” hos kunderne. Det betyder at der måles på det vand der står ved stuetemperatur i vandrørene. Da bakterier formerer sig ved stuetemperatur, udtages også en prøve når vandet har løbet et stykke tid, så der måles på det vand der leveres fra ledningsnettet for at sikre, at kravværdien overholdes ved indløb i huset.

Tapprøve Kravværdi
Coliforme bakterier mindre end 1 pr. 100 ml må ikke kunne måles
Coli mindre end 1 pr. 100 ml må ikke kunne måles
Kimtal ved 22 °C op til 25 pr. 100 ml under 200 pr. 100 ml
Kimtal ved 37 °C op til 39 pr. 100 ml ingen kravværdi

2020

I 2020 overholder drikkevandet i forbrugernes taphaner alle kravværdier .
I en enkelt prøve ved afgang fra vandværk var kravet til ammonium overskredet en lille smule, men prøve i taphane hos forbruger samme dag viste ingen overskridelse.
At der var et problem med ammoniumomsætningen i vandværket filtre, blev konstateret i 2019 og årsagen blev indkredset i 2020, og forventes afhjulpet i starten af 2021.

2021

Ingen overskridelser.

2022

Ingen Overskridelser.

Ledningsarbejde

I forbindelse med ledningsarbejder og brud på vandledninger, kan der opstå gener i form af at der lukkes for vandet = vandafbrydelse. Herudover kan der forekomme okker i vandet. Hvis du mod forventning, bliver påført urimelige gener i den forbindelse, kan du kontakte os på telefon nummer 57 87 08 00.

Okker i vandet

Når der bliver arbejdet med vandledningerne, kan det ske, at okkerbelægninger løsner sig fra vandrørenes inderside.

Dette okker kan give vandet et rødbrunt skær og kan give en lugt og smag af jern.

Det er ikke forbundet med nogen sundhedsfare at drikke vand, der indeholder okker, men det kan misfarve vasketøj. De bør derfor vente med at starte Deres tøjvask, til vandet i hanerne igen er helt gennemsigtigt. Skulle De være uheldig at få misfarvet tøjet, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende fremgangsmåde til behandling af tøjet:

50 gram citronsyre blandes i 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn efter behov.
Gnides og skylles 3-4 gange, evt. sidste gang i maskinen.
Vaskes derefter som normalt.

Tilstoppede haner

Løsrevne partikler kan tilstoppe den lille si, der sidder i tuden på vandhanen (der er ofte en tilsvarende si, hvor bruserens blandingsbatteri er tilsluttet). Hvis De får problemer med vandtrykket, bør De rense disse steder.

Luft i hanerne

I forbindelse med ledningsarbejde kan der komme luft i vandledningerne. Derfor kan vandhanerne ”sprutte” første gang der åbnes. Luften kan også give meget små bobler i vandet, der giver vandet et hvidt skær. Dette har heller ikke nogen sundhedsmæssig betydning.

I nedenstående kan du hente det gældende vandregulativ for Sorø Forsyning

Gældende priser kan ses i nedenstående takstblad

Priser for sidste år kan ses i nedenstående takstblad

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.

Korrektioner og flytteafregninger sendes løbende.

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. Du kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget den udfyldte flyttemeddelelse med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger. Hvis sælger er opkrævet, eller har betalt for meget, vil overskydende beløb, blive udbetalt til sælgers bankkonto/Nemkonto.

Skip to content