Generel information

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Sorø Spildevand A/S ejer og driver det offentlige kloaknet. Sorø Spildevand A/S har således ansvaret for, at spildevand fra de tilsluttede ejendomme i hele kommunen renses i renseanlæggene, inden det ledes ud i åer eller søer. Sorø Spildevand A/S er også ansvarlig for den tømningsordning, der findes for ejendomme, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet og derfor har en bundfældningstank. Du kan læse mere om dette emne under ”Tømningsordning”.

Til de offentlige kloakledninger er også tilsluttet vejbrønde, som afvander vejene. Disse brønde drives og ejes af Sorø Kommune. Brøndene hører derfor ikke under Sorø Spildevand A/S. Eventuelle fejlmeldinger på vejbrønde bedes sendt til Sorø Kommune.

Sorø Spildevand A/S’ kloaknet slutter pr. definition ved skel ind til privat ejendom. Alle ledninger inde på privat grund er ejet af grundejeren og skal vedligeholdes/fornyes af ejeren. Ejeren er forpligtet til at lade en autoriseret kloakmester udføre alle arbejder på ledninger og brønde på grunden. Tilladelse til ændringer samt færdigmeldinger skal godkendes af Sorø Kommune.
I områder med nyere kloak, hvor der er udført separering af kloakken, så regnvand føres i ledninger direkte til åer og søer, og spildevandet føres i ledninger til renseanlæg, er det dog praksis, at Sorø Spildevand A/S sætter brønde til henholdsvis regn- og spildevand ca. 1 m inde på grunden. I disse områder ejer og vedligeholder Sorø Spildevand A/S kloakledningen helt ind til og med brøndene.

Mange bliver overrasket over de nye regler for spildevand i “det åbnet land”, men det er faktisk en folketingsbeslutning fra 1997, som nu bliver ført ud i livet. I dag regner man med, at kun omkring 10 procent af den danske boligmasse ligger på landet. I løbet af de kommende år skal skønsmæssigt 90.000 ejendomme i det åbne land forbedre deres spildevandsforhold. Det skal ske enten ved etablering af en form for spildevandsrensning på ejendommen eller ved tilslutning til det kommunale kloaksystem.

I Sorø er der ca. 2.800 ejendomme i ”det åbne land”, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ud af disse ejendomme har mere end 700 direkte udledning fra en bundfældningstank til et markdræn, et vandløb eller en sø.

Mange vil vælge at etablere en ny bundfældningstank med et tryksat nedsivningssystem, men der er en række andre muligheder, som eksempelvis pileanlæg eller minirenseanlæg. Inden for rammerne af de krav, der bliver stillet til den enkelte ejendom, skal ejendommens ejer i langt de fleste tilfælde vælge blandt flere mulige løsninger.

Kloakering og separation af fælleskloak er i fuld gang. Processen er langvarig og vil strække sig over en del år ud i fremtiden. Hvilke områder, der er planlagt separatkloakeret, fremgår af spildevandsplanen med tillæg.

Spildevandsplanen kan læses på Sorø Kommunes hjemmeside.

Vil du vide, om din ejendom ligger i de nye kloakeringsområder så se her

Vil du vide mere om spildevand i det åbne land i Sorø Kommune så se her

Er din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak, kan Sorø kommune pålægge dig at forbedre rensningen af spildevandet fra din ejendom.

Når du får påbud om forbedret rensning, tilbydes du samtidigt mulighed for at indgå i et kontraktligt medlemskab af Sorø Spildevand A/S.

Kontraktligt medlemskab betyder at man i store træk sidestilles med en ejendom, som er tilsluttet det offentlige ledningsnet.

Kontraktligt medlemskab indebærer, at Sorø Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning til ejendommens spildevand. Løsningen etableres som udgangspunkt på ejendommens areal og kan bestå af minirenseanlæg, nedsivningsanlæg eller lignende.

Økonomisk betyder det, at ejendommen skal betale tilslutningsbidrag til Sorø Spildevand A/S, betale for nye ledninger (såfremt de gamle ikke kan genbruges) frem til renseløsningen og for ny bundfældningstank. Desuden forhøjes vandafledningsbidraget til samme sats, som hvis man var tilsluttet offentlig kloak.
Gældende priser for tilslutningsbidrag, fast afledningsbidrag og vandafledningsbidrag fremgår andet sted på hjemmesiden.

Selve renseanlægget og evt. ledning fra anlægget betales af Sorø Spildevand A/S, lige som driften af anlægget forestås af Sorø Spildevand A/S, dog skal udgifter til evt. el og vand afholdes af ejer af ejendommen.

I nedenstående kan du hente den gældende betalingsvedtægt for spildevand i Sorø Spildevand A/S

Gældende priser for spildevand kan ses i nedenstående takstblad

Priser for sidste år kan ses i nedenstående takstblad

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.
Korrektioner og flytteafregninger sendes løbende.

Spildvandsplanen indeholder en tids- og aktvitetsplan for Sorø Spildevand A/S’s arbejde med kloaknettet, bassiner, bygværk og rensningsanlæg.
I planen kan du læse, hvilke ejendomme, Sorø Spildevand A/S vil tilslutte kloak eller separatkloakere i og efter planperioden.

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. Du kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget den udfyldte flyttemeddelelse med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger. Hvis sælger er opkrævet, eller har betalt for meget, vil overskydende beløb, blive udbetalt til sælgers bankkonto/Nemkonto.

septiktank/trixtank

Skip to content