Spildevand

Det offentlige kloaknet

Sorø Forsyning A/S ejer og driver det offentlige kloaknet. Forsyningen har således ansvaret for, at spildevand fra de tilsluttede ejendomme i hele kommunen renses i renseanlæggene, inden det ledes ud i åer eller søer. Sorø Forsyning A/S er også ansvarlig for den tømningsordning, der findes for ejendomme, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet og derfor har en septik- eller trixtank. De kan læse mere om dette emne under ”Tømningsordning”.

Vejbrønde

Til de offentlige kloakledninger er også tilsluttet vejbrønde, som afvander vejene. Disse brønde drives dog stadig af Vej og Park, som er en kommunal afdeling. Brøndene henhører derfor ikke under Sorø Forsyning, og eventuelle fejlmeldinger bedes sendt til Sorø Kommune.

Private kloakledninger

Det offentlige kloaknet slutter pr. definition ved skel ind til privat ejendom. Alle ledninger inde på privat grund er ejet af grundejeren og skal vedligeholdes/fornyes af ejeren. Ejeren er forpligtet til at lade en autoriseret kloakmester udføre alle arbejder på ledninger og brønde på grunden. Tilladelse til ændringer samt færdigmeldinger skal godkendes af en byggesagsbehandler i Sorø Kommunes Fagcenter, Teknik og Miljø.
I områder med nyere kloak, hvor der er udført separering af kloakken, så regnvand føres i ledninger direkte til åer og søer, og spildevandet føres i ledninger til renseanlæg, er det dog praksis, at Sorø Forsyning A/S sætter brønde til henholdsvis regn- og spildevand ca. 1 m inde på grunden. I disse områder ejer og vedligeholder Sorø Forsyning A/S kloakledningen helt ind til brøndene. Som ejer af brøndene er Sorø Forsyning A/S også ansvarlig for vedligehold af brøndene.