Generel information

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Sorø Spildevand A/S ejer og driver det offentlige kloaknet. Sorø Spildevand A/S har således ansvaret for, at spildevand fra de tilsluttede ejendomme i hele kommunen renses i renseanlæggene, inden det ledes ud i åer eller søer. Sorø Spildevand A/S er også ansvarlig for den tømningsordning, der findes for ejendomme, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet og derfor har en bundfældningstank. Du kan læse mere om dette emne under ”Tømningsordning”.

Vejbrønde

Til de offentlige kloakledninger er også tilsluttet vejbrønde, som afvander vejene. Disse brønde drives og ejes af Sorø Kommune. Brøndene hører derfor ikke under Sorø Spildevand A/S. Eventuelle fejlmeldinger på vejbrønde bedes sendt til Sorø Kommune.

Private kloakledninger

Sorø Spildevand A/S’ kloaknet slutter pr. definition ved skel ind til privat ejendom. Alle ledninger inde på privat grund er ejet af grundejeren og skal vedligeholdes/fornyes af ejeren. Ejeren er forpligtet til at lade en autoriseret kloakmester udføre alle arbejder på ledninger og brønde på grunden. Tilladelse til ændringer samt færdigmeldinger skal godkendes af Sorø Kommune.
I områder med nyere kloak, hvor der er udført separering af kloakken, så regnvand føres i ledninger direkte til åer og søer, og spildevandet føres i ledninger til renseanlæg, er det dog praksis, at Sorø Spildevand A/S sætter brønde til henholdsvis regn- og spildevand ca. 1 m inde på grunden. I disse områder ejer og vedligeholder Sorø Spildevand A/S kloakledningen helt ind til og med brøndene.

Spildevand i det åbne land

Mange bliver overrasket over de nye regler for spildevand i “det åbnet land”, men det er faktisk en folketingsbeslutning fra 1997, som nu bliver ført ud i livet. I dag regner man med, at kun omkring 10 procent af den danske boligmasse ligger på landet. I løbet af de kommende år skal skønsmæssigt 90.000 ejendomme i det åbne land forbedre deres spildevandsforhold. Det skal ske enten ved etablering af en form for spildevandsrensning på ejendommen eller ved tilslutning til det kommunale kloaksystem.

I Sorø er der ca. 2.800 ejendomme i ”det åbne land”, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ud af disse ejendomme har mere end 700 direkte udledning fra en bundfældningstank til et markdræn, et vandløb eller en sø.

Spildevand i det åbne land - mulige løsninger

Mange vil vælge at etablere en ny bundfældningstank med et tryksat nedsivningssystem, men der er en række andre muligheder, som eksempelvis pileanlæg eller minirenseanlæg. Inden for rammerne af de krav, der bliver stillet til den enkelte ejendom, skal ejendommens ejer i langt de fleste tilfælde vælge blandt flere mulige løsninger.

Spildevand i det åbne land - kloakering af de små bysamfund

Kloakering og separation af fælleskloak i de mindre bysamfund er i fuld gang. Processen er langvarig og vil strække sig over en del år ud i fremtiden. Samtidig udføres en centralisering af renseanlæggene, hvor de små og utidssvarende anlæg nedlægges og erstattes af pumpestationer og transportledninger. Herfra føres spildevandet til de to centrale renseanlæg i Stenlille og Sorø. Efter 2018 vil der kun være et mindre anlæg i drift.

Ejendomme langs transportledningen, som typisk ligger i det åbne land (uden for kloakopland), vil blive tilsluttet til denne ledning og dermed blive offentlig kloakeret. Det fremgår af spildevandsplanen, om din ejendom er omfattet.

Nye kloakeringsområder

Vil du vide, om din ejendom ligger i de nye kloakeringsområder så se her

Mere om spildevand i det åbne land - Sorø Kommune

Vil du vide mere om spildevand i det åbne land i Sorø Kommune så se her

Kontraktlig medlemskab

Ligger din ejendom uden for et kloakopland, dvs. uden for et område, som enter er eller påtænkes at blive offentlig kloakeret, så ligger du i det der kaldes det åbne land.

Her er der mulighed for at indgå i et kontraktligt medlemskab af Sorø Forsyning A/S.

Kontraktligt medlemskab betyder at man til dels sidestilles med en ejendom som er tilsluttet det offentlige ledningsnet.

Kontraktligt medlemskab indebærer at Sorø Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning til ejendommens spildevand. Løsningen etableres som udgangspunkt på ejendommens areal og kan bestå af minirenseanlæg, nedsivningsanlæg eller lignende.

Økonomisk betyder det at ejendommen skal betale tilslutningsbidrag til Sorø Forsyning A/S, nye ledninger (såfremt de gamle ikke kan genbruges) frem til renseløsningen, ny bundfældningstank, samt at vandafledningsbidraget forhøjes til samme sats, som hvis man var tilsluttet offentlig kloak.
Gældende priser for tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag fremgår andet sted på hjemmesiden.

Selve renseanlægget og evt. ledning fra anlægget betales af Sorø Spildevand A/S, lige som driften af anlægget forestås af Sorø Spildevand, dog afholdes udgifter til evt. el og vand af ejendommen.

Betalingsvedtægter

I nedenstående kan du hente den gældende betalingsvedtægt for spildevand i Sorø Spildevand A/S

Priser for spildevand

Gældende priser for spildevand kan ses i nedenstående takstblad

Betalingstidspunkter

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.
Korrektioner og flytteafregninger sendes løbende.

Gældende spildevandsplan

Spildvandsplanen indeholder en tids- og aktvitetsplan for Sorø Spildevand A/S’s arbejde med kloaknettet, bassiner, bygværk og rensningsanlæg.
I planen kan du læse, hvilke ejendomme, Sorø Spildevand A/S vil tilslutte kloak eller separatkloakere i og efter planperioden.

Meddel ejerskifte

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. Du kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget den udfyldte flyttemeddelelse med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger. Hvis sælger er opkrævet, eller har betalt for meget, vil overskydende beløb, blive udbetalt til sælgers bankkonto/Nemkonto.

septiktank/trixtank

Kontakt

Sorø Forsyning
Hovedgaden 60
4295 Stenlille

Tlf: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10.00-12.00
Torsdag tillige – 13.00-15.00

Lukkedage

1. maj • 5. jun • 24 dec • 31 dec

Vagttelefon

Kontakt 57 87 08 00 for at blive stillet om til vagttelefonen i dit område